Site Loader

 
H& M ( 2 017) s k riv e r a tt d e s tä n dig t v ill u tv e ck la d era s v a ru m ärk e n , a cce le re ra d era s m öjlig gö ra re
sa m t d riv a n y t illv ä xt. D ärfö r k a n d et v a ra g yn nsa m t a tt g ö ra e n o m vä rld sa n aly s a v f ö lj a n de
fa kto re r:

Te kn o lo gis k o m vä rld
Det ä r v ik tig t s o m f ö re ta g a tt r e age ra s n ab bt p å f ö rä n drin ga r i d en t e kn o lo gis k a o m vä rld en ,
an nars k a n h ela a ffä rs id én u nderm in era s. ( P arm en t 2 0 15?) I p o stn o rd s u nd ers ö kn in g s e r m an
att e -h an deln ö ka d e u nder d et s is ta k va rta le t i 2 0 17 m ed 1 9% , 3 2% a v s v e n sk a rn a i å ld ra rn a
18-7 9 å r g jo rd e s it t s e n aste k ö p i e n w eb b utik . ( 2 018)

Kult u re ll o m vä rld
H& M ä r e ta b le ra t i 6 9 l ä n der* v a ra v u nder 2 0 18 b le v ä ve n I n die n , S a u dia ra b ie n o ch F ö re n ad e
Ara b em ir a te n n ya o nlin em ark n ad er ( H & M , 2 018; H & M , 2 0 17). M ark n ad sfö ra re f ö r g lo bala
fö re ta g b ö r v a ra p ålä sta i d e k u lt u re lla k o dern a o ch r e gle rn a f ö r v a d s o m ä r t a b u , p å s å s ä tt k a n
glo bala v a ru m ärk e n ?anpassa s ? o ch ?utn yttja ? l o ka la m öjlig h ete r ( P arm en t, 2 0 15).

* I v is sa l ä nder e rb ju ds e n dast e -h andel o ch e j f y sis k b utik , i d essa 6 9 l ä nder ä r v is sa a v b utik e rn a
fr a nch is e b utik e r ( H & M 2 018).

Eko lo gis k o m vä rld
Lin dgre n o ch L u ndberg ( 2 01 6) b esk riv e r i d era s e xa m en sa rb ete h ur m ilj ö vä n lig t k ö pbete en de
påve rk a r k o nsu m en te rn a. D e g jo rd e e n k va lit a tiv s tu die s o m v is a r a tt d e f le sta r e sp o nden te rn a
är v illig a a tt b eta la m er f ö r e n m ilj ö vä n lig p ro dukt. E n s to r a n le d nin g t ill a tt k o nsu m en te r v ä lj e r
att h an dla m ilj ö vä n lig t ä r a v k ä n slo m ässig a s k ä l. D e k u nde d å d ra s lu ts a ts e n a tt k li m ats m art
kö pbete en de v ä ck e r k ä n slo r h o s k o nsu m en te rn a i f o rm a v s k u ld e lle r s to lt h et

Eko no m is k o m vä rld
I e n i n te rv ju m ed H olm berg f ö rk la ra r h an a tt d en p riv a ta k o nsu m tio nen s ty rs a v d en 1
eko no m is k a u tv e ck lin ge n i e tt l a n d o ch a tt ö ka n de k o nsu m tio n g e r H & M m öjlig h et t ill b ättr e
fö rs ä lj n in g. H an b erä tta r o ck så a tt d et d ärfö r ä r v ik tig t f ö r H & M a tt f ö lj a u tv e ck lin ge n i a lla d e
lä n der d e ä r v e rk sa m ma i . D en e ko no m is k a u tv e ck lin ge n ä r v ik tig n är m an v ä lj e r v ilk a l ä n der
man s k a ö ppna n ya b utik e r i .

Po rte rs f e m kra ft s a n aly s
Den m ik ro an aly s H & M k a n h a n ytta a v ä r P o rte rs f e m kra ft s a n aly s. K äm pe ( 2 017) s k riv e r a tt
med P o rte rs f e m kra ft s a n aly s k a n m an m äta h ur h ö g l ö nsa m hete n ä r i e n v is s b ra n sc h . H an
men ar o ck så a tt P o rte rs m odell k a n v a ra a n vä n dbar f ö r a tt b estä m ma e n t illv ä xts tr a te gi f ö r
fö re ta g e lle r f ö r a tt d efin ie ra f ö re ta ge ts k o nku rre n ss it u atio n.

1 M ik a el H olm berg A ktie ägare i H &M , in te rv ju d en 2 4 a pril 2 018.

?  
Uppgif t B  
Ja g h ar v a lt a tt g ö ra e n a n aly s u tif r å n P ort e rs f e m kra ft s a n aly s. D e f e m ” kra ft e rn a” i a n aly se n ä r  
ku nd en s f ö rh an d lin gssty rk a , le ve ra n tö re n s f ö rh an d lin gssty rk a , s u b stit u t, n y k o n ku rre n s s a m t  
befin tlig k o n ku rre n s ( F a h y & J o b ber, 2 015).  
Kunden s f ö rh an dli n gssty rk a ( h ög)  
Med t a n ke p å  
Det f in ns m ån ga a lt e rn ativ t il l H & M m ed s a m ma p ris k la ss o ch m ålg ru p p. I N ord en ä r H & M s s tö rs ta  
ko n ku rre n t Z ala n d o  
 
? Kunden s f ö rh an dli n gss ty rk a ? – H ög/ lå g. H ög n är k u nd en h ar m ån ga le ve ra n tö re r a tt v ä lj a  
mella n .  
? Le ve ra n tö re n s f ö rh an dli n gssty rk a ? – H ög/ lå g. H ög o m le ve ra n tö re n e n sa m p å m ark n ad en  
och o m v ik tig k o m pon en t. L ä gre o m f in ns m ån ga s o m s k u lle k u nna le ve re ra lik n an d e t jä n st  
elle r m ots v a ra n d e p ro d ukt.  
? Su bstit u t ? – M ån ga /få . F in n s d et a n d ra p ro d ukte r e lle r t jä n ste r s o m k u nd en k a n v ä lj a i  
stä lle t?  
? Ny k o n ku rre n s ? – H ög/ lå g. U ppsta rt s m öjlig h ete r: Ä r d et lä tt a tt s ta rt a k o n ku rr e ra n d e  
ve rk sa m het? E lle r f in ns d et h in d er s o m p ate n t, u p pta gn a d is trib utio n sk a n ale r, r ä tt ig h ete r?  
? Befin tli g k o n ku rre n s ? – H ög/ lå g. K on ku rr e n sg ra d : H ar e xis te ra n d e a ktö re r g jo rt s to ra  
in ve ste rin ga r s o m g ö r a tt d e o gä rn a h op par p å n ya id éer? Ä r m ark n ad en m oge n s å a tt  
marg in ale rn a k ry m per?  
 
 

Källf ö rte ck n in g
Parm en t, A nders ( 2 015). ?Mark n adsfö rin g. ?1. u ppl. L u n d: S tu den tli t te ra tu r

Lin dgre n , T . & L u ndberg , R ( 2 016). ?Mil j ö vä n li g t k ö p bete e n de: m otiv a tio n er b ako m d en
milj ö m ed ve tn a k o n su m en te n . ?Kan did atu ppsa ts , I n stit u tio nen f ö r u tb ild n in gsv e te n sk a p . V äxjö :
Lin néu niv e rs it e te t. ?http :/ / w ww.d iv a -p o rta l. s e /s m ash /g e t/ d iv a 2 :9 40044/F U LLT E X T0 1.p d f

Fa h y, J o hn & J o bber, D avid ( 2 0 15). ?Fo u nd atio n s o f m ark e tin g. ?5. u pp l. L o nd o n: M cG ra w -H ill
Ed uca tio n

H& M ( 2 018). ?Mark n adsö ve rs ik t.
http s:/ /a b o ut.h m .c o m /s v /a b o ut-u s/m ark e ts -a n d-e xp an sio n/m ark e t-o ve rv ie w .h tm l
2 018-0 4-2 4

H& M ( 2 017) ?H& M Å rs re d ovis n in g 2 017.
http s:/ /a b o ut.h m .c o m /c o nte n t/ d am /h m gro up/g ro upsit e /d o cu m en ts /s v /A nnual% 20R ep o rt/ % C3
%85rs re d o vis n in g% 202017 _sv .p df

http :/ /w ww.k o nku rre n ta n aly s.e u /2 010/0 8/p o rte rs -fe m kra ft s m odell- 5 .h tm l

 
 

Post Author: admin